Intro til verdier

02/12/2022

Det endelige målet med programmet til SMART Recovery er å leve et liv du ikke ønsker å ruse deg vekk fra. For oss betyr det blant annet et liv bestående verdistyrte handlinger. Fokus på verdier er viktig innenfor flere av hovedområdene i SMART, men kanskje mest 

Å bygge og vedlikeholde motivasjon (jobbe med å erkjenne på hvilke måter rusing og avhengighetsatferd er i konflikt med dine verdier) og balansert livsstil (et liv bestående av passelige mengder av ulike ingredienser styrt blant annet av dine verdier).


Men la oss først snakke om hva verdier er! I vår verden snakker vi ikke så mye om verdier som kilde til motivasjon. Vi snakker mye oftere om å ha mål. Mål handler om oppnåelser eller tilstander du ønsker å oppleve i fremtiden. Mål har et endepunkt og en tydelig destinasjon, og et spesifikt tidspunkt hvor vi på en  måte er ferdig. Et mål kan være en god motivasjon for å bevege seg fremover, men gir oss ikke nødvendigvis en god retning å gå etter. For det andre er det ikke sikkert at vi vil like veien dit. For det tredje er det ikke sikkert at vi når dem. I tillegg vil ofte det å nå et mål også avhenge av andre personer eller faktorer enn de vi selv har kontroll over. 


La oss bruke et kart som en metafor. Hvis du står på punkt A, så vil det å ha et mål bety at du har markert et punkt B på et annet sted på kartet. Prøv å se for deg hva dette vil innebære. Du vet hvor du ønsker å ende opp, men vet du hvordan du kommer til å like turen dit? Vet du hvor lang tid det tar før du kommer til det som er viktig for deg? Vet du om det å nå målet er avhengig av kun faktorer du selv kan styre? Vet du hva du gjør hvis du møter på et hinder du ikke klarer å forsere? Hvordan vil dette se ut hvis vi i stedet styrer etter verdier? For mens mål handler om hvor du ønsker å ende opp, så handler verdier mer om hvordan du går. Så i stedet for å sette et kryss på et punkt i kartet du ønsker å nå, så tegner du en linje ut fra punkt A i den retningen du ønsker å gå, og følger denne. Prøv å se for deg hva dette vil innebære. Du vet ikke hvor du ender opp, men du vet hele veien hvilken retning du skal gå. Og du vet at hvert skritt du tar, vil oppleves riktig og viktig, fordi du vet at du går i riktig retning. 

Prøv å se for deg hvordan en verdistyrt tur vil føles i motsetning til en målstyrt tur. Hvordan vil det påvirke hvordan du har det underveis i turen? Hvordan vil det påvirke din holdning i møte med frustrasjoner, motgang, smerte, og tvil? Hvordan vil det påvirke din evne til å være tilstede i det du gjør?

  

I SMART mener vi det å styre etter verdier har flere fordeler:

  • De gir god guiding for hele reisen
  • De hender NÅ
  • De tar deg med på den naturskjønne ruten
  • De gjør det lettere å tåle ubehag og motgang underveis


Verktøyene i SMART som er knyttet opp mot verdier er Klargjøring av verdier, Verdihierarki og Tre spørsmål. Verktøyene vil etterhvert bli presentert på en annen side på nettstedet. 


        

01/11/2022

ABC-modellen (Situasjon – Tanke – Konsekvens) er et sentralt verktøy i kognitiv terapi og i SMART Recovery. Verktøyet bygger på ideen om at følelser og atferd ikke bestemmes av eksterne hendelser, men av våre tanker om eller tolkninger av dem.


Kognitiv terapi er en godt dokumentert og praktisk rettet behandlingsmetode som innebærer å gjenkjenne og undersøke problematiske tankemønstre og atferd og justere dem for å være sunnere og mer produktiv. Kognitiv terapi brukes til å behandle depresjon, angst, rusmisbruk og mer.


Definisjon av ABC-modellen

ABC-modellen, også noen ganger omtalt som ABC(DE)-modellen, er et forenklet verktøy  som brukes i kognitiv terapi å identifisere og endre uhjelpsomme tanker og ideer, for dermed å føre til sunnere reaksjoner på ulike situasjoner.


Tanken bak ABC-modellen kan spores helt tilbake til det gamle Hellas, og de Stoiske filosofene. Ideen er at vi mennesker ikke lider på grunn av de tingene som skjer, men av hvordan vi tolker og reagerer på disse tingene. Følgelig trenger man ikke nødvendigvis å forandre på omgivelsene våre eller hva som skjer for å føle oss bedre; I stedet kan vi bli mer bevisst på og forsøke å endre våre reaksjoner. 


Forklaring

"A" i ABC-modellen står for foranledning eller situasjon (Antecedent på engelsk). Dette er hendelsen som setter i gang reaksjonene. Det kan være større begivenheter, men ofte er det små ting, som at noen overser deg eller at noe ikke går som du ønsker.


"B" står for tanke eller tolkning (Belief på engelsk). 

I dagliglivet har vi en tendens til å oppleve at A fører til C – konsekvensen. Dette er fordi våre fortolkninger av hendelser skjer raskt og automatisk, mange ganger legger vi ikke en gang merke til hvordan og hvorfor vi tolker hendelser slik som vi gjør. 

Det er her arbeidet i ABC-modellen kommer inn; vi jobber med å bli klar over hvilke tanker og fortolkninger vi har, hvordan de påvirker hvordan vi reagerer på hendelsen utføres og hvilke valg vi tar som konsekvens av det igjen.


«C» står altså for konsekvens, og da mener vi som oftest konsekvenser i form av negative følelser eller uønskede handlinger. I SMART er vi da særlig opptatt av følelser og handlinger som kan bidra til ønsket om å bruke rus eller avhengighetsatferd.


Man har definert ulike typer uhjelpsomme tanker som vi er særlig på jakt etter i ABC-modellen i SMART Recovery. Dette kommer vi tilbake til i en senere post!

29/10/2022

Tidlig i min karriere som terapeut i rusbehandling jobbet jeg på en institusjon hvor man jobbet etter 12-trinnsmodellen, og hvor oppfordring til deltakelse i AA/NA var sterkt vektlagt. Jeg erfarte raskt at noen pasienter hadde stor hjelp av AA/NA, mens andre fant innholdet i dem vanskelig å forholde seg til, og ikke klarte å finne seg til rette. Noe reelt alternativ fantes imidlertid ikke. Da jeg leste boken «Managing addictions» av F. Michler Bishop hørte jeg første gang om SMART Recovery, og skjønte umiddelbart at jeg hadde funnet et svar på dette problemet! Da jeg hadde permisjon i 2019 fikk jeg endelig tid til å ta fasilitatorutdanning, og ble kvalifisert til å starte opp selvhjelpsgrupper. Resten av historien kommer senere, men først: litt bakgrunnsinformasjon!


Gjennom 1900-tallet var selvhjelpsgrupper nesten synonymt med AA. Selv om millioner av mennesker verden over har blitt hjulpet med sine rusproblemer, er det godt kjent at bevegelsen sliter med mye frafall, og motstand mot flere sentrale deler av filosofien: fokuset på spiritualitet, maktesløshet, fokuset på avhengighet som et livslangt problem, merkelapper som «alkoholiker» osv.  I tillegg det at AA ikke oppdaterer sitt program ettersom ny kunnskap utvikles innenfor feltet. Utover siste halvdel av 1900-tallet vokste det derfor frem et alternativ. Dette ble til «Rational recovery-bevegelsen.» Denne tilnærminge vektla sekularitet, vitenskap og rasjonalitet, i tillegg til «self-empowerment,» altså troen på at folk selv har makt til å gjøre noe med sine avhengighetsproblemer. Flere grupper ble dannet under Rational recovery-paraplyen. SMART Recovery ble stiftet i 1994, og har blitt den største og mest utbredte av disse. 


I dag driver SMART Recovery mer enn 3500 ukentlige møter verden over, både online og fysisk. Hovedvekten er i engelskspråklige land, men også i Tyskland, Danmark og Sverige.